Общи условия за използване на платформа за безплатна психологическа подкрепа на младежи до 25 години “На клик разстояние”

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на платформа за безплатна психологическа подкрепа на младежи до 25 години “На клик разстояние”, по-долу за краткост Платформата.

Платформата се управлява от  Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Сдружението е регистрирано в Търговски регистър и регистъра на сдруженията с нестопанска цел към Агенцията по вписване, с ЕИК: 000682241, https://bfpa.bg. Управлението се извършва чрез неформална младежка група към Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве.

 При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

            Имейл: yvyc.project@yahoo.com

 

Чрез използването на Платформата потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Платформата.

 1. Интелектуална собственост
  • Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на Платформата се упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно-наказателна или наказателна отговорност.
  • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 2. Ограничаване на отговорността
  • Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Платформата актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Платформата би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Платформата и достъпа до същия. Използвайки Платформата, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.
  • Когато в съдържанието на Платформата се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън нея, потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Платформата.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Платформата. Потребителят използва Платформата на своя отговорност.

 1. Регистрация на потребители
  • Операторът запазва правото си при необходимост и развитие на съдържанието на Платформата да предоставя част от съдържанието единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на Платформата. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва във всеки един момент да бъде обозначено като такова от страна на Оператора.
  • При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Операторът ще обработва неговите лични данни съобразно с правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувана на Уебсайта.
 2. Използване на Платформата
  • Към настоящия момент Операторът не е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Платформата.  
  • Потребителите следва да използват Платформата добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Платформата изобщо.
  • Платформата обявява предоставяне на безплатна психологическа подкрепа, като броя на безплатните консултации с консултантите на платформата се определят както следва: 5 броя безплатни консултации за всеки потребител, като безплатните консултации поискани от родител на непълнолетно лице са 7 броя.

    

  • години, поискана лично, се осъществява само след предоставяне на декларация за съгласие, подписана от родител,упражняващ родителски права. Декларацията се предоставя в електронен вариант на обявен за това електронен адрес на платформата.
  • Всеки от консултантите има право да поиска от потребител контакт за спешен случай, ако прецени че това е необходимо с оглед спецификата на консултиране. Предоставения контакт е приравнен към информация представляваща лични данни по смисъл на закона и употребата му следва да се извършва при спазване на политиката за защита на личните данни и само и единствено за целите, за които е предоставен.
 3. Други
 • Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение, като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Платформата ще бъдат публикувани на същата.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Scroll to Top