ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Информация за администратора на лични данни:

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Сдружението е регистрирано в Търговски регистър и регистъра на сдруженията с нестопанска цел към Агенцията по вписване, с ЕИК: 000682241, https://bfpa.bg

2. Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Чрез платформата (уебсайта) вашите лични данни се обработва при следните условия:

 • Общите условия за използване на уебсайта;
 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
 • При предвидено задължение по закон;

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

2.1. Изпълнение на Общите условия за ползване на платформата (уебсайта)

Чрез платформата обработваме личните Ви данни за нуждите на използване на уебсайта съобразно с правилата на общите условия

Цели на обработката (когато е относимо):

 1. установяване и запазване конфиденциалността на самоличността Ви;
 2. предоставяне на функционалностите на платформата

В случай, че надграждането на платформата изисква създаване на личен профил обработването на лични данни ще бъде само във връзка със създадения от Вас потребителски профил.  Данните, събрани на това основание изтриваме 2 години след прекратяване на  ползване на профила или договорното отношение, независимо от причината за това.

2.2. След съгласие на потребителя (когато е относимо)

Чрез платформата обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за услуги, като извършваме детайлни анализи  на Ваши основни лични данни;

Данни, които обработваме на това основание:

На това основание можем да обработваме лични данни за целите на представяне  на специализирани услуги чрез платформата включително и данни за потребление на уебсайта

Не предоставяме данни на на трети лица.

Оттегляне на съгласие

Предоставеното съгласие по т.2.2  може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху ползването на общите функционалности на платформата. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате платформата  или просто данните ни за контакт.

Кога заличаваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

3. Защита на лични данни

За осигуряване на  защита на данните на ползвателите на платформата, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

БАСП е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, или по друг начин.

4. Права на Потребителите

Всеки Потребител на платформата се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Потребителите имат право и да изискват данните им да не бъдат обект на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за тях или по подобен начин ги засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на потребителите са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване на личните данни от платформата, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Потребителят има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, потребителят има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителите, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Scroll to Top